Súkromná základná umelecká škola

Pedagogický zbor

Denisa Kertesová DiS.art.
keyboard, klavír
kertesova@sgymlc.sk
Bc. Svetlana Križáková DiS.art.
spev, spevácky zbor ( aj EP v Cinobani)
krizakova@sgymlc.sk
Bc. Róbert Šándori
bicie nástroje ( externe ), hudobná náuka
sandori@sgymlc.sk
Bc. Veronika Herbačeková Dis. art.
klavír, korepetície ( aj EP v Lovinobani )
herbacekova@sgymlc.sk
Mgr. Tomáš Kríž
výtvarný odbor ( aj EP v Lovinobani )
kriz@sgymlc.sk
Monika Kramecová, DiS.art.
tanečný odbor, tanec ( aj EP v Cinobani )
kramecova@sgymlc.sk
Mgr. Anna Lukáčová, DiS.art.
elokované pracovisko Halič
tanečný odbor  ( externe )
Jana Balogová Dis. art.
dychové nástroje, HN ( aj EP v Haliči, v Cinobani)
botosova@sgymlc.sk
Katarína Ďaloková DiS.art.
klavír korepetície, HN, ( aj EP v Cinobani)
dalokova@sgymlc.sk
Mgr. Katarína Gálová DiS.art.
elokované pracovisko Halič
LDO, klavír, HN, korepetície
Mgr. Jela Hojtelová
výtvarný odbor – externe
Mgr. Izabela Najpaverová
výtvarný odbor ( aj EP v Haliči)
najpaverova@sgymlc.sk
 Barnabáš Szabó DiS.art.
husle, kontrabas
 Alena Nikulicheva
spev ( externe )
 Ing. Ladislav Černák 
gitara
 Gejza Jakab
akordeón / externe /
Tibor Zsiga DiS.art.
gitara / externe /
Mgr. Zuzana Garajová
Literárno – dramatický odbor / externe /