Súkromná základná umelecká škola

História

Súkromná základná umelecká škola v Lučenci (SZUŠ) vznikla 15.3.2004. Zriaďovateľom bol Ing. František Becher a prvým vyučovacím dňom bol 1. september 2004. V tomto školskom roku mala 79 žiakov, ktorí navštevovali tri odbory: hudobný, výtvarný a lierárno – dramatický. Jej prvotným cieľom bolo poskytovať ďalšie služby žiakom Súkromného gymnázia, umožniť efektívne využívanie voľného času stredoškolskej mládeže a  získať umelecké vzdelanie deťom z Lučenca a z blízkeho okolia. Vyučovanie prebiehalo v popoludňajších hodinách v učebniach Súkromného gymnázia. Pedagogický zbor tvorilo 9 učiteľov v hudobnom odbore z toho 6 externých zamestnancov, 1 učiteľ výtvarného odboru a 1 učiteľ literárno – dramatického odboru takisto externou formou. Všetky tri odbory sa zapájali do koncertnej činnosti školy. Počas roka prebiehali triedne semináre, interné a verejné koncerty hudobného odboru, výstavy výtvarného odboru a vystúpenia literárno – dramatického odboru . Škola sa začala zapájať hlavne do výtvarných súťaží.
Počas ďalších rokov sme v súťažnej činnosti pokročili. Vytvorili sme spoločný projekt s Cirkevnou základnou umeleckou školou J. Bosca v Lučenci pod názvom Zlatý Fénix, ako súťažná prehliadka neštátnych základných umeleckých škôl, ktorú organizujeme spoločne s CZUŠ v Lučenci každé dva roky vo všetkých troch odboroch. Žiaci výtvarného odboru sa naďalej zapájali do rôznych súťaží, či už oblastných, alebo celoslovenských.
V školskom roku 2008/2009 na škole vznikol aj tanečný odbor, ktorý sa nám však nepodarilo udržať. Z dôvodu náhleho úmrtia zriaďovateľa sa novým zriaďovateľom stal p. Branislav Becher.
Od roku 2004 – 2008 bola riaditeľkou školy Mgr. Jolana Kleinová, od roku 2008 RNDr. Vladimír Fekiač a zástupkyňou riaditeľa p. Denisa Kertésová.
Spolu so Súkromným gymnáziom a Súkromnou základnou školou zmenila škola svoje priestory. Z pôvodnej adresy sa v máji školského roka 2008/2009 presťahovala na Gemerskú cestu č.1, do časti Opatová a od roku 2008 sa SZUŠ stala školou s právnou subjektivitou. Riaditeľkou sa stala p. Denisa Kertésová.

Žiaci hudobného odboru sa pravidelne prezentujú na školských a mimoškolských vystúpeniach ako sú triedne semináre, interné koncerty, verejné koncerty, vystúpenia pri rôznych príležitostiach v rámci mesta Lučenec, obce Kokava nad Rimavicou. Žiacke práce výtvarného odboru sú vystavované na paneloch v priestoroch školy a mesačne sú obmieňané. Polročne sa konajú triedne výstavy a interné podujatia. Výtvarný odbor sa zapája do školských, mestských, okresných, celoslovenských a medzinárodných súťaží. Výstavy prác žiakov výtvarného odboru sú súčasťou každého koncertu hudobného odboru a väčšieho vystúpenia. Práce žiakov slúžia ako podklady pre plagáty, pozvánky a programy. Žiaci literárno – dramatického odboru účinkujú v programe všetkých koncertov hudobného odboru, prezentujú sa na triednych seminároch, interných podujatiach a samostatných verejných vystúpeniach detského divadelného súboru. Vo vyučovaní výtvarného a literárno – dramatického odboru využívame informačno – komunikačné technológie.
Našim trvalým cieľom je podiaľať sa na rozvoji estetického cítenia žiakov prostredníctvom umeleckých činností, preferovať vo vyučovaní systém tvorivo – humanistickej výchovy a vzdelávania, vytvárať hudobné telesá za účelom možnosti spoločného muzicírovania, pestovať u žiakov a rodičov vnútornú potrebu zúčastňovať sa na kultúrnom dianí v meste a vyhľadávať talenty v materských a základných školách.