Súkromná základná umelecká škola

Školský poriadok

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA ŽIAKOV

Žiaci sú povinní správať sa slušne ku všetkým pracovníkom školy. Vo svojom vystupovaní voči iným osobám a spolužiakom dodržiavať zásady slušného správania a spoločenskej etiky. Vyhýbať sa neslušným a vulgárnym slovám. Nevyvolávať konfliktné situácie (agresívne správanie), nenapádať slovne ani fyzicky svojich spolužiakov.

Žiak nesmie požívať ani sprostredkúvať narkotiká, nápoje s obsahom alkoholu a fajčiť v priestoroch školy ani na mimoškolských akciách (exkurzie, zájazdy, kurzy, poznávacie pobyty a pod.).

Žiak šetrne zaobchádza so svojimi vecami a vecami svojich spolužiakov. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, inventár školy. Úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobené škody nahradí žiakov zákonný zástupca.

Na školských akciách, koncertoch, výstavách, divadelných predstaveniach a rôznych súťažiach platí tento školský poriadok rovnako ako v škole. Naviac na takýchto akciách je zvýšené nebezpečenstvo úrazov a preto na každú takúto akciu riaditeľ určuje pedagogický dozor. Rozhodnutia a pokyny dozoru sú záväzné pre každého žiaka a ich nedodržanie sa považuje za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy

V hromadných dopravných prostriedkoch sa žiaci správajú slušne a disciplinovane. K starším a telesne postihnutým osobám sa správajú zdvorilo a uvolníme im miesto.

Počas prázdnin a vo voľnom čase platí pre žiakov tento vnútorný poriadok školy. Ak sa žiak v tomto čase dopustí trestného činu, alebo činu ktorý poškodzuje dobré meno školy, považuje sa to za hrubé porušenie školského poriadku.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

 1. Štúdium na SZUŠ je záujmové. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne a v určenom čase.
 2. V škole je zriadený hudobný, výtvarný a literárno – dramatický, tanečný odbor.
 3. Žiak alebo jeho zákonný zástupca má vo vyučovaní hlavného predmetu možnosť výberu učiteľa, ak s tým učiteľ súhlasí.
 4. Riaditeľka školy môže prerušiť štúdium žiakovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu žiaka. Po uplynutí prerušenia štúdia žiaka môže pokračovať v štúdiu len po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky.
 5. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, delí sa na 25 a 20 minút.
 6. Vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. V hudobnom a výtvarnom a v tanečnom odbore možno spojiť tri vyučovacie hodiny v týždni. V literárno – dramatickom odbore možno do vyučovacieho bloku spojiť najviac 3,5 hodiny.
 7. V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálneho a skupinového (kolektívneho) vyučovanie podľa príslušných učebných plánov.
 8. Vyučovanie nepovinných predmetov vo všetkých odboroch a stupňoch zriaďuje riaditeľka školy.
 9. Hodnotenie a klasifikácia na SZUŠ určujú Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl, ktoré schválilo MŠSR pod č. N/2009 – R z novembra 2009.
 10. Ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje vnútorný poriadok, riaditeľka školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení jeho štúdia.
 11. Štúdium na škole možno predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia. Rozhodnutie o predčasnom ukončení štúdia na škole riaditeľka školy oznámi žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi písomne do 7 dní od jeho vydania. Čiastočná úhrada nákladov sa pri predčasnom ukončení štúdia spätne nevracia.
 12. Neúčasť na vyučovacej hodine (okrem choroby) je žiak povinný vopred nahlásiť triednemu učiteľovi. V prípade neprítomnosti na vyučovaní je žiak povinný doniesť písomné ospravedlnenie od lekára alebo od rodičov.
 13. Dozor nad žiakmi počas vyučovania a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej školou zabezpečujú učitelia SZUŠ.
 14. Žiak v hudobnom odbore má právo na vyučovaciu hodinu v trvaní 70 minút týždenne a jednu vyučovaciu hodinu hudobnej náuky, od 5. ročníka 70 minút hudobnej náuky. ŠH, KH, hra v súbore alebo v speváckom zbore je od 3. ročníka u dychových, sláčikových a klávesových nástrojoch povinná. Výnimkou je len návšteva iného odboru, predmetu na žiadosť rodičov.
 15. Žiak je povinný byť v budove školy 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny, výnimkou je len, ak má žiak pred hodinou nástroja hudobnú náuku, iný predmet alebo opačne.
 16. Po vyučovaní žiak ihneď opustí priestory školy. Výnimkou sú žiaci SG a SZŠ, ktorí navštevujú ŠKD
 17. Počas vyučovacej hodiny individuálneho predmetu sa v triede zdržiava len jeden žiak, výnimku tvorí štvorručná hra, komorná hra, hudobná náuka, korepetícia, výtvarná výchova, kapela, spevácky zbor, výnimku tvoria tiež nácviky a generálne skúšky školských akcií, verejných koncertov a vystúpení.
 1. Žiaci výtvarného odboru sa počas vyučovania zdržiavajú v učebni a správajú sa disciplinovane.
 2. Žiak prichádza na vyučovanie upravený (čisté ruky, ostrihané nechty, upravené vlasy), prezutý a v osobitnej taške nosí učebné pomôcky a prezuvky. Prezúva sa vo vestibule školy, obuv si odkladá do určenej skrinky, alebo berie v taške so sebou. Ozdobné predmety: náramky, prstene a pod. sa neodporúča nosiť do školy !
 3. Na verejné vystúpenia (koncerty, triedne semináre, akcie školy….) prichádza žiak upravený a slávnostne oblečený v sprievode rodičov.
 4. Počas vystúpenia sa správa disciplinovane, nevchádza ani nevychádza z koncertnej miestnosti, nevyrušuje a nerozpráva sa.
 5. Žiak si dáva aspoň 1 x mesačne podpisovať žiacku knižku rodičom.
 6. Žiak je povinný prostredníctvom svojich rodičov zabezpečiť všetky pomôcky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vyučovania.
 7. Všetci žiaci dbajú na prísne dodržiavanie čistoty a hygieny.
 8. Žiak má v úcte zamestnancov školy, oslovuje ich: pán (i) riaditeľ (ka), pán (i) zástupca (kyňa), pán (i) učiteľ (ka), pán (i) profesor (ka).
 9. Žiak je zdvorilý k dospelým i k spolužiakom.
 10. V škole i na verejnosti pozdravuje: Dobré ráno, Dobrý deň.
 11. Na vyučovacej hodine žiaci pozdravia postavením sa, a to v prípade ak do triedy vojde učiteľ alebo cudzia osoba.
 12. Povinnosťou každého žiaka je šetriť školský majetok, a to učebnice, učebne, učebné pomôcky, zariadenia tried a celej školy.
 13. Ak žiak spôsobí v triede, v budove alebo na budove nejakú škodu, je povinný ju uhradiť.
 14. Žiak zodpovedá za svoje správanie i mimo školy a v čase prázdnin. V hromadných dopravných prostriedkoch sa správa disciplinovane, netlačí sa, starším ľuďom dá prednosť.
 15. Styk rodičov žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.
 16. Rodičia nevstupujú do učební počas vyučovania, ale čakajú na svoje deti vo vestibule. (Výnimkou je pozvanie triedneho učiteľa)
 17. Žiak nemôže súčasne navštevovať ten istý hlavný predmet na inej ZUŠ. Ak navštevuje inú formu vyučovania na inej ZUŠ, musí odovzdať čestné vyhlásenie so súhlasom pre zber údajov len jednému zriaďovateľovi školy.
 18. Žiak môže navštevovať raz IF a SF u jedného zriaďovateľa.


PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV)

Rodič má právo:

 1. získavať na triednych aktívoch a informačných pohovoroch informácie o prospechu a správaní sa svojho dieťaťa
 2. sledovať vývin orientácie školy a vyjadrovať svoj názor
 3. mať prístup k dokumentom vydaných školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho dieťaťa
 4. poznať účel, na ktorý sa použil jeho finančný príspevok
 5. zúčastniť sa na vyučovaní po predchádzajúcom dohovore
 6. vo vopred dohodnutom termíne požiadať o rozhovor vyučujúceho, riaditeľstvo školy a zriaďovateľa.
 7. požiadať o zníženie časovej dotácie hlavného predmetu, o individuálnu formu štúdia HN, o oslobodenie z povinných predmetov (KH, ŠH, obligátny nástroj) z dôvodu dochádzky, nadmerného zaťaženia v škole (ďalšie mimovyučovacie aktivity v škole)

Rodič je povinný:

 1. v plnom rozsahu dodržiavať podmienky stanovené vo Vyhláške o ZUŠ
 2. oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom školy a viesť svoje dieťa k jeho dodržiavaniu
 3. prevziať zodpovednosť za škody spôsobené jeho dieťaťom na majetku školy a spolužiakov
 4. načas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole
 5. informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, zvlášť ak si situácia vyžaduje osobitnú pozornosť
 6. zaujímať sa o prospech a správanie sa svojho dieťaťa
 7. nenarušovať súkromie pracovníkov školy

PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

 1. Učiteľ je povinný byť v škole 15 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny a zapísať svoj príchod a odchod do knihy dochádzok. Neskorý príchod hlási ihneď riaditeľke školy a vysvetlí príčinu oneskorenia.
 2. Žiakov, učebne a uč. pomôcky zadeľuje učiteľom riaditeľka školy.
 3. Rozvrh hodín učiteľ zostavuje podľa časového harmonogramu a odovzdá ho riaditeľke na schválenie v určenom termíne. Pri jeho zostavovaní sa riadi pokynmi riaditeľky školy.
 4. Na zadnej strane rozvrhu vypíše zoznam žiakov podľa ročníkov a abecedy, zoznam žiakov na povinné a nepovinné predmety a hodinovú dotáciu.
 5. Každú zmenu v rozvrhu hodín okamžite nahlási riaditeľke školy, upraví obidva rozvrhy a predloží na schválenie.
 6. Vyučovacia hodina jedného žiaka trvá 70 min., delá sa na 45, 25 a 20 minút. Učiteľ presne dodržiava vyučovacie hodiny – neskracuje ich ani nepredlžuje, nevyrušuje svojho kolegu počas jeho vyučovania.
 7. Učiteľ má za nadčasové hodiny vyplatené alikvotnú časť podľa dohody so zriaďovateľom školy. Nadčasové hodiny sa mesačne vykazujú na predpísanom tlačive.
 8. Na vyučovacie hodiny sa učiteľ pripravuje podľa potreby, v čase uvádzania do praxe písomne a používa platné učebné osnovy a metodické príručky.
 9. Odchod počas pracovnej doby hlási riaditeľke školy a zapíše odchod do knihy dochádzok.
 10. V prípade, že posledný žiak nepríde, učiteľ môže opustiť školu len s povolením riaditeľky školy.
 11. O dovolenku, NV, žiada učiteľ písomne po dohode s riaditeľkou, počas školského roka len vo vážnych prípadoch (choroba, presídlenie, vážne rodinné udalosti).
 12. Učiteľ je povinný svoju neprítomnosť (vopred známu) viditeľne zverejniť, napísať oznámenie na dvere, vypísať si priepustku, zaslať potvrdenie od lekára. Učiteľ si hodiny nenahrádza, nakoľko to nie je možné z časových dôvodov, len v prípade: na žiadosť rodiča.
 13. Učitelia sú povinní oznámiť riaditeľstvu dôležité osobné údaje, najmä zmenu rodinného stavu, narodenie dieťaťa, zmenu bydliska. Ak učiteľ nemôže prísť do práce zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, je povinný oznámiť to ihneď riaditeľke školy a požiadať o dovolenku, NV.
 14. Učiteľ je povinný zúčastňovať sa na PG radách a predmetových komisiách, ktoré zvolávajú predsedovia PK.
 15. Po neprítomnosti na porade sa informuje o obsahu porady u riaditeľky školy.
 16. Úlohy z porád a oznamy na nástenke sú záväzné pre všetkých učiteľov.
 17. Na poradách a hodinách skupinového vyučovania učiteľ vypína mobilná telefón.
 18. Každý učiteľ je povinný pracovať v PK, plne sa podieľať na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej práce, riadiť sa pokynmi predsedu PK, ktorý vydáva pokyny k plánom individuálneho a skupinového vyučovania v jednotlivých odboroch a predmetoch.
 19. Predseda PK zodpovedá za dodržiavanie učebných osnov a plánov a za úroveň výchovy a vzdelávania.
 20. Všetci učitelia sú povinní dodržiavať pracovnú disciplínu, vytvárať na pracovisku zdravé pracovné ovzdušie a dobré medziľudské vzťahy. Za porušenie pracovnej disciplíny budú uložené v zhode s pracovným poriadkom upozornenia.
 21. Voľné hodiny učiteľ využíva na prípravu na vyučovanie, vedenie triednej agendy, samoštúdium, náčuvy, zdržiava sa v učebni alebo vo vyhradených priestoroch.
 22. Každý učiteľ má poznať zákony a nariadenia a podľa nich vo svojej práci pokračovať.
 23. Učiteľ je povinný plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z mimoškolskej práce, odbornú a osobnú úroveň si zvyšuje štúdiom odbornej literatúry samoštúdiom.
 24. V prípade príprav na verejných vystúpení, učiteľ má právo zmeniť jednorázovo rozvrh hodín.
 25. Koncerty, triedne semináre, zasadnutia združenia rodičov a výstavy sú povinné pre všetkých učiteľov – VO, HO, LDO, TO.
 26. Mimoškolskú činnosť môže učitelia rozvíjať len vo svojom voľnom čase, nikdy nie počas vyučovania a to len so súhlasom riaditeľky školy.
 27. Každá činnosť učiteľa týkajúca sa školy a žiakov musí byť vopred schválená riaditeľom školy.
 28. Vybavovanie úradných záležitostí sa realizuje výlučne v dopoludňajších hodinách, alebo v čase keď riaditeľka školy nevyučuje. Počas vyučovania len vo veľmi súrnych prípadoch.
 29. Zápisníky BOZP si dávajú zamestnanci potvrdzovať každé 2 roky.
 30. Učiteľ je povinný strážiť a chrániť štátne, hospodárske a služobné tajomstvá.
 31. Návštevy cudzích osôb sú v škole prísne zakázané. Rodičia sa môžu zúčastniť na vyučovacej hodine 1x v mesiaci po dohode s triednym učiteľom.
 32. Učebné pomôcky si učiteľ pripravuje pred prvou vyučovacou hodinou.
 33. Pri vypracovaní plánov pre individuálne a skupinové vyučovanie sa učitelia riadia platnými učebnými plánmi a učebnými osnovami schválenými MŠSR.
 34. Plány individuálneho a skupinového vyučovania odovzdáva podľa termínov určených riaditeľkou školy.
 35. Triednu agendu vedie učiteľ jasne a prehľadne, podľa pokynov riaditeľky školy, po vyučovaní ju dáva do riaditeľne. Vypisuje ju modrým perom.
 36. Hodnotenie v triednej knihe prevádza slovne podľa klasifikačnej stupnice minimálne 1x mesačne. Nepoužíva mínusy, plusy, hviezdičky a pod.
 37. Vysvedčenia tlačí riaditeľka školy podľa vyplnených katalógov o priebehu štúdia.
 38. Na známkovanie skup. vyuč. v triednej knihe použije osobitné tlačivo.
 39. Učiteľ HN pri zistení nedostatkov v triede spolupracuje s triednym učiteľom a snaží sa ich odstrániť.
 40. Učitelia zabezpečujú učebné pomôcky a notový materiál pre žiakov.
 41. Zadanie domácej úlohy učiteľ zapisuje do žiackej knižky, triednej knihy, príprav.
 42. Učiteľ HN kontroluje úpravu zošitov, šetrenie učebníc a učebných pomôcok.
 43. Triedni učitelia vykonávajú v súlade s Ročným programom prác školy predstavenia, triedne semináre, interné koncerty a výstavy. Termíny akcií vopred zverejňujú na nástenke.
 44. Triedni učitelia na triednom zasadnutí rodičovského združenia informujú rodičov o práci školy, prospechu a dochádzke.
 45. Pri vystúpeniach v škole i mimo školy, sú učitelia zodpovední za svojich žiakov.
 46. Učiteľ zodpovedá za úpravu zovňajšku žiaka pri vystúpení.
 47. Učiteľ zodpovedá aj za psychologickú prípravu žiaka na vystúpenie.
 48. Učitelia spolupracujú s rodičmi žiakov, školami a inštitúciami v meste a okrese.
 49. Ak žiak jeden týždeň vynechá vyučovanie bez oznámenia, učiteľ je povinný kontaktovať sa s rodičmi, prípadne triednym učiteľom na ZŠ, SŠ a nahlásiť to riaditeľke školy.
 50. Každý učiteľ rešpektuje medzinárodné práva detí a dbá o ich všestranný rozvoj, vytvára podmienky pre dobrý vzťah medzi učiteľom a žiakom.
 51. Učiteľ odovzdáva súťaže, vystúpenia žiakov a svoje mimoškolské vystúpenia riaditeľke, ktorá vedie ich evidenciu.
 52. Učiteľ je zodpovedný za poriadok, disciplínu žiakov v triede i na chodbe a za ich prezúvanie.
 53. Učiteľ sa tiež prezúva a odkladá si odev a obuv do kabinetu.
 54. Triedni učitelia kontrolujú prospech a dochádzku žiakov na vyučovanie skupinového vyučovania, povinných a voliteľných predmetov.
 55. Po skončení vyučovania učiteľ odchádza z triedy posledný, skontroluje, či opustili triedu všetci žiaci.
 56. Učiteľ dbá o to, aby žiaci dodržiavali školský poriadok školy. Pri priestupkoch voči nemu použije všetky dostatočné výchovné prostriedky a metódy.
 57. Na škole je zákaz používania alkoholických nápojov a omamných prostriedkov, posielanie žiakov mimo objektu školy počas vyučovania za súkromným účelom, zákaz ukladania telesných trestov.
 58. V priestoroch celej budovy školy platí zákaz fajčenia.
 59. Učiteľ pri odchode skontroluje vypnutie osvetlenia, ohrievačov, vody, el. variča, kávovaru, zatvorenia okien a upratanie triedy (stoličky na laviciach, zotretie tabule, uloženie nástrojov) a v prípade keď odchádza posledný aj uzavretie dvier.
 60. Učitelia sú hmotne zodpovední za im zverené učebné pomôcky. Správcovia jednotlivých archívov hmotne zodpovedajú za im zverený majetok.
 61. V prípade poškodenia, alebo odcudzenia školského majetku zavinené porušením alebo nedodržiavaním týchto ustanovení, nesie učiteľ plnú zodpovednosť za náhradu škody.
 62. Učiteľ je povinný nahlásiť zistené závady riaditeľke školy, alebo školníkovi.
 63. Noty na kopírovanie učiteľ odovzdáva v riaditeľni pred alebo po vyučovaní, alebo kopíruje v prítomnosti riaditeľky.
 64. Učiteľ je povinný šetriť elektrickou energiou, vodou a nesmie používať v triede elektrické variče. Výnimkou je VO:
 65. Každý učiteľ je povinný na požiadanie riaditeľky školy pomôcť pri zabezpečovaní naliehavých prác v škole i mimo nej.
 66. Pri inventarizácii je učiteľ nápomocný riaditeľke školy podľa zadelenia.
 67. Učitelia sa riadia ďalšími pokynmi riaditeľky školy.
 68. Je zakázané požičiavanie nôt, nástrojov, učebných pomôcok, alebo akéhokoľvek majetku školy.
 69. Učitelia sú povinní dodržiavať bezpečnostné a požiarne smernice.
 70. Učitelia zabezpečujú pedagogický dozor nad žiakmi počas vyučovania a pri akciách školy i mimo nej.

Vypracoval: Denisa Kertésová, riaditeľka školy
Schválil: Branislav Becher, zriaďovateľ školy
Účinnosť od: 2. septembra 2013