Súkromná základná umelecká škola

Koncepcia školy

          Súkromná základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne žiakov základnej školy. Základná umelecká škola organizuje aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky žiakov stredných škôl a dospelých.
           Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Primárne umelecké vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia SZUŠ a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia SZUŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. SZUŠ pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
          V súkromnej základnej umeleckej škole je zriadený hudobný, výtvarný, literárno-dramatický odbor. Jednotlivé umelecké odbory sa členia na oddelenia.

Hudobný odbor:
Vyučovacie predmety hudobného odboru sú klavír, keyboard, organ, gitara, husle, spev, dychové nástroje, bicie nástroje. Na škole pôsobí komorný spevácky zbor, hudobná skupina, klavírne duo, dychové duo, trio, gitarové duo. Žiaci hudobného odboru sa prezentujú na školských a mimoškolských vystúpeniach: triedne semináre, interné koncerty, verejné koncerty, okresná súťažná prehliadka „Zlatý Fénix“, vystúpenia pri rôznych príležitostiach v rámci mesta Lučenec, obce Kokava nad Rimavicou.

Výtvarný odbor:
Žiacke práce sú vystavované na paneloch v priestoroch školy a mesačne sú obmieňané. Polročne sa konajú triedne výstavy a interné podujatia. Výtvarný odbor sa zapája do školských, mestských, okresných, celoslovenských a medzinárodných súťaží. Výstavy prác žiakov výtvarného odboru sú súčasťou každého koncertu hudobného odboru a väčšieho vystúpenia. Práce žiakov slúžia ako podklady pre plagáty, pozvánky, programy.

Literárno – dramatický odbor:
Žiaci literárno – dramatického odboru účinkujú v programe všetkých koncertov hudobného odboru, prezentujú sa na triednych seminároch, interných podujatiach a samostatných verejných vystúpeniach detského divadelného súboru.

Tanečný odbor:
Žiaci tanečného odboru sa prezentujú v programoch hudobného odboru, na triednych seminároch a interných podujatiach a samostatných verejných vystúpeniach.

Podľa záujmu plánujeme znovu zaviesť predmet ľudové umelecké remeslá a nový predmet počítačová grafika, tiež predmet ARTETERAPIA V hudobnom odbore rozšíriť ponuku o ďalšie dychové nástroje. Vo vyučovaní výtvarného a literárno – dramatického odboru využívame informačno – komunikačné technológie.