Súkromná základná umelecká škola

Literárno – dramatický odbor

Odbor môžu navštevovať deti od piatich rokov. Štúdium pozostáva z predmetov  podľa učebných osnov.  Realizácia žiakov má veľmi široký záber a je nápomocná výuke slovenského jazyka a literatúry. Je to odbor syntetizujúci, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti a písané slovo.

Žiaci prípravného a prvého ročníka začínajú s predmetmi

  • Dramatická príprava
  • prednes

Deti sa začínajú hravou formou učiť správnej artikulácii, kultivovanosti jazykového a pohybového prejavu a improvizácie. Cvičíme pamäť prácu v kolektíve a odvahu vystúpiť na verejnosti.

Vo vyšších ročníkoch postupne pridávame predmety

– dramatika a slovesnosť

– prednes

– pohyb

-práca v súbore

Vo vyšších ročníkoch sa žiaci venujú náročnejším konceptom.  Pracujú s monológom , dialógom alebo divadelným zoskupením. Hovorená reč sa spája s pohybom a výrazom na dotvorenie celkového divadelného prejavu. Súčasť výuky je moderovanie, čo v značnej miere využívame pri celoškolských koncertoch.  Žiaci sa oboznamujú s literatúrou a divadelným umením, čo zabezpečí ich kultúrny rozhľad.  Obľúbenou súčasťou štúdia je improvizácia, ktorá vždy navodí  uvoľnenosť a dobrú náladu.

Naša činnosť okrem vyučovania spočíva aj v prezentácii. Zúčastňujeme sa všetkých koncertov, akadémií, vystúpení ktoré organizuje škola. Mnohokrát sme pozývaní na vystúpenia do okolitých obcí. Nevynechávame ani jednu súťaž ktorú môžeme absolvovať. Úspešní sme boli na súťažiach , Šaliansky Maťko ,  Timraviná studnička, Rozprávková skrinka, alebo Improvizačná liga. Úzko spolupracujeme so všetkými odbormi školy, najčastejšie s tanečným odborom.

Spoločne sa zúčastňujeme rôznych workshopov,  ale aj divadelných predstavení .

Absolventi odboru nadobudnú skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce.

Po krásnom predstavení EP Halič sme všetkých žiakov základnej školy zobrali do nášho kráľovstva a ukázali sme im všetky naše Read more
11. apríla k nám zavítali Vianoce. Žiaci z EP Halič nám priniesli krásnu rozprávku Vianoce s Olafom v podobe literárno Read more
- regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti - Kokava 31.3.2022 Poslanie prehliadky: Prezentácia kolektívov a jednotlivcov z okresov Lučenec a Poltár Read more