Súkromná základná umelecká škola

Hudobný odbor

Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Žiakom je poskytnutá  výučba  hry na rôzne sólové hudobné nástroje:

  • spev
  • klavír
  • keyboard,
  • zobcová flauta, priečna flauta,  saxofón, klarinet, 
  • husle, kontrabas,
  • bicie  nástroje,
  • gitara, basgitara,
  • akordeón
  •  /možnosť pôsobenia v rôznych komorných zoskupeniach, speváckom zbore/.               

        Štúdium môže začať prípravným štúdiom, do ktorého zaraďujeme deti predškolského veku ( od 5 rokov ) , alebo nastúpi hneď do 1. ročníka prvého stupňa ( záleží hlavne od veku a schopností ) .
I.stupeň základného štúdia trvá 8 rokov a je rozdelené na 2 časti . 1 časť trvá 4 roky, končí záverečnou skúškou ( žiak získa záverečné vysvedčenie s doložkou ). 2 časť trvá 4 roky a tiež končí záverečnou skúškou ( žiak získa záverečné vysvedčenie s doložkou ) . Po ukončení I. stupňa žiak môže pokračovať v II. stupni, ktoré trvá rovnako  4 roky ( žiak získa záverečné vysvedčenie s doložkou ) . Vyučovanie v hudobnom odbore trvá 70 minút ( 1x 25 a 1x 45 alebo 2x 35 minút za týždeň ) . Súčasťou individuálnych hodín je skupinová  teoretická forma : Hudobná náuka , ktorá trvá 1x 45 min za týždeň) . K hre na nástroji a spevu sú priradené vedľajšie predmety ( štvorručná alebo  komorná hra, hra z listu a iné … ) .
Komplexná výučba v hudobnom odbore prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka. Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce.          Škola poskytuje priestor aj pre štúdium dospelých občanov. Talentovaní žiaci môžu ďalej pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. /Súkromné a štátne konzervatóriá,  Akadémia umenia, Pedagogická fakulta UK, Prešovská univerzita –katedra hudby atď./.

Z činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v LučenciPopoludní 8. mája 2022 sa synagógou niesli tóny hudby, spev a Read more
ZUŠ Fiľakovo, 6. máj 2022, Milan Juriga - bronzové pásmo Read more
Po krásnom predstavení EP Halič sme všetkých žiakov základnej školy zobrali do nášho kráľovstva a ukázali sme im všetky naše Read more
Konečne sme začali koncertovať. Dôkazom toho je aj malý žiacky koncert pre žiačikov 1. ročníka základnej školy. Uskutočnil sa v Read more
Celoslovenská súťaž Ruské slovo , Cornelia Hricová - spev, 2 miesto v krajskom kole ...Srdečne blahoželáme... Read more
Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku. Je celoštátnou postupovou Read more