Súkromná základná umelecká škola

Covid 19

Opatrenia SZUŠ 12.10.2020

Vážení rodičia a žiaci ! 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

 –   mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,

– t.z.  vyučovanie hudobného odboru – hlavné predmety – hra na hudobných nástrojoch a spev pokračuje ďalej prezenčnou formou ako doteraz podľa stanoveného rozvrhu.

– predmet  hudobná náuka prechádza na dištančnú formu vyučovania

– výučba predmetov  : komorná hra , štvorručná hra, komorný spev , hra v súbore  je pozastavená až do odvolania. 

– výučba výtvarného odboru prechádza na dištančnú formu vyučovania

– výučba literárno – dramatického  a tanečného odboru je pozastavená až do odvolania …

V prípade všetkých zmien Vás budeme naďalej  informovať štandartnými komunikačnými prostriedkami ( webová stránka školy, facebook, email, talefón ) …–
Denisa Kertésová DiS.art. riaditeľka SZUŠ Lučenec – Opatová