Kategória: <span>Dôležité infornácie</span>

Dôležitý oznam

Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene: S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako …

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 5.2.2021, Vám týmto oznamujeme, že dňa 8.2.2021 otvárame brány našej školy pre prezenčnú formu vzdelávania  žiakov SZUŠ. Obnovujeme  individuálnu formu  vyučovania pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem predmetov spev a hra na dychových nástrojoch,  vrátane elokovaných pracovísk v Haliči, v Lovinobani a v Cinobani.  …

Milí rodičia a žiaci,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že vedenie Súkromných škôl v Lučenci vyvinie maximálne úsilie pre otvorenie brán našich škôl žiakom a študentom hneď, ako to bude možné po skončení vianočných prázdnin v zmysle platnej legislatívy Slovenskej …

Vážení rodičia a žiaci !

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020  rozhoduje takto:  –   mimoriadne prerušuje všetky …